ui/ux

img1
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
icons8-design

برای کاربران چیزی با اهمیت تر از زیبایی و راحتی پلتفرمی که با آن مشغول کار هستند نیست اگر قرار است کاربران همچنان پلتفرم شما رو مورد استفاده قرار دهد طراحی ui/ux اهمیت بسیار زیادی دارد