ui/ux

برای کاربران چیزی با اهمیت تر از زیبایی و راحتی پلتفرمی که با آن مشغول کار هستند نیست اگر قرار است کاربران همچنان پلتفرم شما رو مورد استفاده قرار دهد طراحی ui/ux اهمیت بسیار زیادی دارد