دکور جدید حامی تک در راه است

بعد از مجاهدت های بسیار مدیریت محترم و سختی کشیدن زیاد بچه ها به خصوص قدیما باالخره روز موعود فرا رسید و دکور عوض شد
البته انقدر گرمه که بعید میدونم کسی از این دکور استفاده ای ببره 🙁