hardware-projects

پایشگر سایمه

1400-05-04

پایشگر محیطی سایمه جهت کنترل و پایش دما و المان های محیط طراحی شده که میتواند دمای محیط را از …

ادامه مطلب